ساختار سندیکا

 

ساختار سندیکا

 

اعضای هیات مدیره:

۱) آقای مهندس افشین کلاهی (رییس هیات مدیره)
۲) آقای مهندس فرنوش فخیمی (نایب رییس هیات مدیره)
۳) آقای مهندس سعید محمودی (عضو هیات مدیره و خزانه دار)
۴) آقای دکتر محمد رضا کاویانی
۵) آقای مهندس حمید رضا کریم نژاد
۶) آقای مهندس مهرداد یار احمدی (عضو علی البدل)

۷) آقای دکتر حسین خسروی رشخواری (عضو علی البدل)

 

بازرسان سندیکا:
۱) آقای مهندس داوود درخشان (بازرس اصل)
۲) آقای مهندس محمود جعفری ورامینی (بازرس علی البدل)

 

دبیر سندیکا:

آقای مهندس الهیار قاضی

 

کمیته‌های موجود:
· کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی، دبیر: آقای مهندس محمد هزار جریبی
· کمیته فنی (GPS )، دبیر: آقای مهندس فرنوش فخیمی

. کمیته فنی (RFID)، دبیر: خانم مهندس سمانه برادران رحیمی