کمیته های سندیکا

کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی

دبیر: آقای مهندس محمد هزار جریبی
کمیته فنی:

بخش GPS ـ دبیر: آقای مهندس فرنوش فخیمی

بخش RFID ـ دبیر: خانم مهندس سمانه برادران رحیمی