کمیته های سندیکا

کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی

دبیر: آقای مهندس محمد هزار جریبی
کمیته فنی:

دبیر: آقای مهندس فرنوش فخیمی

کارگروه GPS

کارگروه RFID