خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۱۳

۱۳-newsletter-eمطالب این شماره:

  • تقویم رویدادهای سندیکا،
  • مسایل مربوط به کارنه‌تیر و ترانزیت،
  • اعضای جدید سندیکا،
  • مدیر عامل جدید دو شرکت عضو سندیکا،
  • دبیر جدید کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی،
  • جلسه فوق‌العاده کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی،
  • پرداخت الکترونیک،
  • مناقصه وزارت صنعت، معدن و تجارت.

دانلود خبرنامه سندیکای شناسا – شماره سیزده

پاسخ بدهید