خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۱۱

۱۱-newsletter-e

مطالب این شماره:

  • تقویم رویدادهای سندیکا،
  • محل جدید دبیرخانه سندیکا،
  • جلسه با مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل وزارت کشور،
  • عضو جدید سندیکا،
  • فهرست گیرندگان نشریه شناسا،
  • مکاتبه با دفتر امور کارنه‌تیر اتاق،
  • پاسخ شهرداری مشهد به سندیکا،
  • آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد،
  • پاسخ سازمان تنظیم مقررات رادیویی،
  • آیین نامه اجرایی بند “ج” تبصره ماده ۱۲ بودجه ۹۳،

دانلود خبرنامه سندیکای شناسا – شماره یازده

پاسخ بدهید