خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۱۲

مطالب این شماره:

۱۲-newsletter-e

 • تقویم رویدادهای سندیکا،
 • شماره ۴ نشریه شناسا،
 • گیرندگان نشریه شناسا و آمار آن،
 • معافیت مالیاتی آگهی‌های مندرج در نشریات،
 • فراخوان دبیرخانه در مورد محل جدید دبیرخانه سندیکا،
 • بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۳،
 • طرح های فناورانه،
 • نمایشگاه فناوری های نوین شهرداری تهران،
 • استاندارد سخت افزار ردیاب خودرویی،
 • عنوان برتر برای شرکت طراحان کنترل شرق،
 • فرازهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

دانلود خبرنامه سندیکای شناسا – شماره دوازده

پاسخ بدهید