خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۱۵

خبرنامه شناسا - شماره 15مطالب این شماره:

  • تقویم رویدادهای سندیکا،
  • مجمع عمومی عادی سندیکا،
  • سایت جدید سندیکا،
  • عضو جدید سندیکا،
  • مکاتبات سندیکا با حوزه های مختلف،
  • امتیاز مشارکت مالی اعضا در آبان ماه ۱۳۹۳

پاسخ بدهید