تقویم رویدادهای سندیکا

هر سال تقویم رویدادهای سندیکا در مورد زمان تشکیل جلسات هیات مدیره و کمیته ها توسط دبیرخانه تهیه می گردد و به همه اعضای سندیکا اطلاع رسانی می شود.

توضیحات بیش تر در مورد جلسات هیات مدیره و کمیته ها را می توان در بخش های یاد شده مشاهده کرد.

تقویم رویدادهای سندیکا در سال ۱۳۹۶

پاسخ بدهید