تعیین تعرفه خدمات نصب و راه اندازی دستگاه های ردیاب GPS برای شرکت های عضو سندیکا

به اطلاع می رساند تعرفه خدمات نصب و راه اندازی دستگاه های ردیاب GPS برای شرکت های عضو سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی تعیین گشت. تعیین این تعرفه با هدف تشویق به ایجاد نظم در ارائه قیمت توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات و ایجاد مرجعی جهت ارجاع کارفرما در انجام پروژه ها انجام گرفته است. ایجاد سازوکار تعرفه برای سایر خدمات ارائه شده توسط شرکت های عضو سندیکا از برنامه های پیش رو خواهد بود.
به پیوست اکسل محاسبه تعرفه خدمات به همراه دستورالعمل ارسال می گردد.

Service Cost Computation user manual

Service Cost Base, V.03, 980819, for Board

پاسخ بدهید